Algemene voorwaarden Kimpact

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Kimpact: dienstverlener op het gebied van communicatie die als opdrachtnemer de opdracht onder haar leiding zal (laten) uitvoeren;
Opdrachtgever: de organisatie of natuurlijke persoon die aan Kimpact opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;
Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Kimpact voor opdrachtgever bepaalde werkzaamheden zal verrichten;
Werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten waartoe opdracht is gegeven, of die door Kimpact in het kader van de geaccepteerde opdracht worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat minstens de werkzaamheden en diensten zoals vermeld in het aanbod, de offerte en/of opdrachtovereenkomst;
Abonnement: een duurovereenkomst waarbij Kimpact voor een nader af te spreken termijn haar werkzaamheden aanbiedt aan opdrachtgever;
Algemene voorwaarden: De regels in dit document die van toepassing zijn op alle afspraken tussen opdrachtgever en Kimpact.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten, offertes en afspraken tussen opdrachtgever en Kimpact. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk afgesproken worden tussen opdrachtgever en Kimpact.
Deze algemene voorwaarden prevaleren nadrukkelijk boven de eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever.
Wanneer regels in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, blijven de andere regels van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Kimpact zullen dan overleggen om nieuwe regels ter vervanging van de nietige of vernietigde regels af te spreken.
Indien Kimpact niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de regels daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kimpact het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze regels te verlangen.

3. Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders afgesproken.
De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW. De prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Kimpact verstrekte gegevens waarop de offerte wordt gebaseerd.

4. Aanvang en duur overeenkomst

Opdrachten worden schriftelijk of per e-mail door opdrachtgever bevestigd. Wanneer opdrachtgever dit nalaat, maar wel instemt dat Kimpact begint met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud als afgesproken en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

5. Uitvoering overeenkomst

Kimpact heeft het recht om de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Kimpact aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan opdrachtgever moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan Kimpact wordt verstrekt. Wanneer deze informatie niet op tijd wordt verstrekt, bestaat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Wanneer is afgesproken dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kimpact de uitvoering van de volgende fase opschorten totdat opdrachtgever de factuur van de vorige fase heeft betaald.
De termijn waar binnen de opdracht moet zijn afgerond is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever Kimpact eerst schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn bieden om de werkzaamheden af te ronden.
Indien door Kimpact of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart en stelt Kimpact schadeloos voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

6. Wijziging overeenkomst

Wanneer tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat het voor een goede uitvoering nodig is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen op tijd hierover afspraken maken die zij schriftelijk of per e-mail zullen vastleggen.
Wijziging van de werkzaamheden zullen gevolgen hebben voor de afgesproken vergoeding.
Kimpact zal de extra gemaakte kosten en uren in rekening brengen aan opdrachtgever tegen haar gebruikelijke uurtarief.

7. Vergoeding

Partijen kunnen voor de opdracht een vaste vergoeding afspreken.
Wanneer geen vaste vergoeding wordt afgesproken, zal deze worden vastgesteld op grond van de gewerkte uren.
De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Kimpact.
De vergoeding is exclusief BTW, het uurtarief voor de in het kader van de opdracht gemaakte reistijd en reiskosten.
Een vooraf gegeven indicatie van het aantal te besteden uren in een offerte bindt Kimpact niet wanneer het werkelijk aantal te besteden uren redelijkerwijs meer is.
Kimpact mag de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de hoeveelheid werk meer bedraagt dan vooraf werd ingeschat en redelijkerwijs niet van Kimpact kan worden verwacht dat de werkzaamheden tegen de eerder afgesproken vergoeding zullen worden verricht. Kimpact zal opdrachtgever over het voornemen tot verhoging van de vergoeding of uurtarief tijdig informeren.

8. Betaling

Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Kimpact is gerechtigd om vóór aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden een voorschot in rekening van 50% van de vergoeding.
Wanneer de duur van de opdracht langer bedraagt dan een maand dan is Kimpact gerechtigd om de vergoeding in maandelijkse termijnen te factureren.
De betalingstermijn van 14 dagen betreft een fatale termijn. Opdrachtgever verkeert na het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

9. Incassokosten

Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Kimpact is vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn gerechtigd om € 15,- aanmaningskosten in rekening te brengen.
Opdrachtgever is vanaf het moment van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
Wanneer Kimpact vanwege het uitblijven van de betaling genoodzaakt is om een derde partij in te schakelen die namens haar de vordering incasseert dan komen de hiervoor gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever
.
10. Opzegging en ontbinding

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
Indien opdrachtgever de overeenkomst wil opzeggen of ontbinden met als reden dat zij niet tevreden is over de wijze van uitvoering van de overeenkomst door Kimpact of door haar ingeschakelde derden dan zal opdrachtgever voordat zij van deze mogelijkheid gebruik maakt in gesprek treden en aan Kimpact een redelijke termijn bieden om de overeenkomst alsnog naar tevredenheid voort te zetten.
Wanneer opdrachtgever de overeenkomst opzegt is zij gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden door Kimpact
Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt kan Kimpact tevens schadevergoeding eisen, tenzij zij zelf verwijtbaar tekort is geschoten. Kimpact kan ook schadevergoeding eisen wanneer zij de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever. Deze schadevergoeding kan gevorderd worden naast de verschuldigde vergoeding en gemaakte kosten voor de tot dan verrichte werkzaamheden.
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste 30% van het resterende deel van de vergoeding welke opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
Zowel Kimpact als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

11. Abonnement

Kimpact biedt haar werkzaamheden tevens aan in de vorm van een abonnement.
In aanvulling op de eerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geldt voor het abonnement het navolgende.
Het abonnement wordt aangegaan voor een minimumperiode van 3 maanden, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
Het abonnement kan schriftelijk of per e-mail beëindigd worden tegen het einde van de overeengekomen termijn met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd dan zal deze na afloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend voor een zelfde periode worden voortgezet.
Het abonnement dat voor onbepaalde tijd is aangegaan kan na de minimumperiode van 3 maanden worden opgezegd tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.
De inhoud van het abonnement kan op verzoek van opdrachtgever tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen zullen ingaan op de eerste dag van een nieuwe kalendermaand.

12. Training met open inschrijving

Kimpact biedt ook trainingen aan met een open inschrijving. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven voor één- of meerdaagse trainingen op een vooraf aangekondigd tijdstip. De training wordt door Kimpact voor meerdere opdrachtgevers gelijktijdig verzorgd.
In aanvulling op artikel 8.1 dient de vergoeding voor de training uiterlijk een week voorafgaand aan de training te zijn voldaan.
Kimpact behoudt zich het recht voor om opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de training zolang de vergoeding nog niet is voldaan.
Opdrachtgever kan tot 30 dagen voorafgaand aan de training kosteloos annuleren. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de training is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de training is opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

13. Aansprakelijkheid

Kimpact is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
Wanneer Kimpact aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Kimpact in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
Kimpact is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, tegenvallende bedrijfsresultaten, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kimpact.
Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is beëindigd.

14. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Kimpact geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kimpact niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Partijen kunnen tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Kimpact heeft het recht om het deel van de overeenkomst dat is uitgevoerd voordat de overmacht intrad en waaraan een zelfstandige waarde kan worden toegekend apart te factureren.

15. Geheimhouding en intellectuele eigendom

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Aan Kimpact komen alle rechten toe van intellectuele eigendom ten aanzien van haar werkwijze en door haar bedacht trainingsmateriaal en presentaties.
Kimpact mag haar toegenomen kennis door de uitvoering van de opdracht ook voor andere doeleinden gebruiken, zolang geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt overgebracht.

16. Geschillen

Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om een probleem in onderling overleg op te lossen. Hiervoor kan de hulp van een bemiddelaar worden ingeschakeld.
Wanneer een probleem ook na bemiddeling niet opgelost kan worden, neemt de volgens de wet bevoegde rechter of de rechter in het arrondissement waar Kimpact is gevestigd kennis van het geschil. Kimpact mag hierin een keuze maken.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kimpact is het Nederlands Recht van toepassing.
Kimpact heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.